Gurdish Kaur Grewal Reciting her poem Sahibzade

1159